Προκηρύχτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ο νέος κύκλος για το επιδοτούμενο πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων όλων των τομέων, μέσω των χρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης συνολικού προϋπολογισμού 456 εκ. ευρώ.

Στόχος του προγράμματος Ενίσχυσης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων:

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Εξαιρετικά σημαντικό είναι το γεγονός ότι στον παρόντα κύκλο δεν ενισχύονται μόνο οι υφιστάμενες αλλά και οι νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση αλλά και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις για το πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων:

Επιλέξιμες επιχειρήσεις για επιδότηση στο παρόν επιδοτούμενο πρόγραμμα είναι υφιστάμενες, νέες αλλά και υπό σύσταση επιχειρήσεις (start up) οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου, του τουρισμού και των υπηρεσιών και έχουν επιλέξιμο Κ.Α.Δ.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε ή Ε.Ε ή Ε.Π.Ε ή Ι.Κ.Ε ή Α.Ε και να τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας.

Προϋπολογισμός και Δημόσια Χρηματοδότηση προγράμματος Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου επιχορήγησης κυμαίνεται:

Από 30.000€ έως 300.000€ για την ενότητα Μεταποίηση.
Από 20.000€ έως 300.000€ για την ενότητα Τουρισμό.
Από 20.000€ έως 100.000€ για την ενότητα Εμπόριο – Υπηρεσίες.

Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης είναι 60% . Το υπόλοιπο ποσοστό αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή. Για την κάλυψη του ποσού της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ (ΕΤΕΑΝ, Ταμείο Επιχειρηματικότητας, JEREMIE).

Ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα μετά την έγκριση της επενδυτικής του πρότασης να λάβει προκαταβολή για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, έως 100% της συνολικής επιχορήγησης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Επιδοτούμενες Ενέργειες – Δαπάνες προγράμματος Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων:

Οι ενέργειες που μπορούν να επιδοτηθούν στα πλαίσια της παρούσας Δράσης είναι οι κάτωθι για όλες τις θεματικές ενότητες:

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
Μηχανήματα – Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
Δικαιώματα τεχνογνωσίας
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
Λογισμικό
Προβολή – Προώθηση
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος 14/1/2013.

Διάρκεια Υλοποίησης Επένδυσης:

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 15 µήνες για την μεταποίηση και τον τουρισμό και τους 12 μήνες για τις άλλες θεµατικές ενότητες από την ημερομηνία αποδοχής της σχετικής απόφασης μεταξύ του φορέα διαχείρισης και του δικαιούχου της ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα τρίμηνης παράτασης η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτηµα του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης.

Διαδικασία και χρόνος υποβολής:

Η επενδυτική πρόταση θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ενώ ο φυσικός φάκελος με την πρόταση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στην αρμόδια υπηρεσία.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τις 25 Φεβρουαρίου 2013 έως και τις 25 Απριλίου 2013.

Leave a Reply